මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම 2023

5වන වසර විශේෂ අවස්ථා

Highlights of 5th Consecutive Milton Keynes Vihara Annual Kathina Ceremony

Annual Kathina Ceremony of Milton Keynes Vihara was held on Sunday 29th October 2023 at Summerlin Centre, Woburn Sands Milton Keynes. This was the 05th consecutive Kathina Ceremony (Community (Sangha) Day) Celebration held By Milton Keynes Vihara Community.

This year Kathina Ceremony was mainly sponsored by

🌟 Mr Rasanga & Mrs Anjali Amarasena and Family.
🌟 Mr Danushka & Mrs Nilochani Thrikawala and Family.
🌟 Mr Asiri & Mrs Himalka Jayawickrema and Family.
🌟 Mr Kapila & Mrs Chathurika Warnakulasooriya and Family.
🌟 Mr Srilak & Mrs Nadee Wicramarathna and Family.
🌟 All Devotees of the Vihara

A large gathering of Venerable monks representing Buddhist Temples in UK graced the ceremony. Over 350 hundred devotees, representing all walks of life participated.

The Kathina Ceremony is the highly meritorious and significantly blissful festival in the Buddhist tradition. This Community Day Ceremony is held with the full participation of the community to mark the successful completion of the annual three months spiritual retreat observed by venerable monks residing at the monastery. During this period of three months, the members of the community take special attention to devote more time and effort to practice Lord Buddha’s teaching as in Meditation, Dhamma studies, Dana Offering, Sila (Morality) Observations and blessings with Pooja chantings. Hence this three-month period is regarded as the highly blessed and most sacred spiritual season of the community.

In accordance with the 26 centuries old unrestricted Buddhist traditional lineage, Venerable Monks headed by Most Venerable Akurala Samitha, Head of the Centre and the resident monk Most Venerable Dammala Piyananda Thero, observed this year’s Three-Months Rainy Retreat on Esala Full Moon Day that fell on Sunday 30th July (Esala) 2023 and successfully completed the three months on Vap Full Moon Day Which fell on Saturday 28th October 2023. Kathina Ceremony has to be held within the month from the completed full moon day to the subsequent full moon, that means before the next Full Moon Day that falls on Sunday 26th November 2013. After this day this Ceremony cannot be held according to the Buddhist tradition.

This year Kathina Ceremony was a great success. Everyone inspired the happy, peaceful and uplifting atmosphere of the ceremony. Everyone admired the rare experience of attractively pious cultural activities related to the ceremony such as Kathina Procession. Children of the Dhamma School put lots of effort with overwhelming enthusiasm in participation. It was a very educational and joyful opportunity for them to experience the typical Buddhist Culture.

The Kathina Procession was very beautiful as it was led by the children with traditional costumes, flowers, decorative items, dance with wood sticks (lee keli netuma), dance with pots (kala gedi netuma) and Sri Lankan Traditional drumming heralding the kathina robe. Children, parents and members of the Buddhist Centre community joined carrying Buddhist flags and decorative items.

The Ceremony was held in the graceful presence of over 15 Venerable Buddhist Monks representing leading Buddhist temples in the United Kingdom. Among them were Most Venerable Dediyawela Wimala Maha Thero, (Head Monk of Letchworth Buddhist Vihara), Most Venerable Tawalama Bandula Maha Thero, (Deputy Head Monk of London Buddhist Vihara), Most Venerable Makure Mangala Nayaka Thero, (Head Monk of East London Lumbini Buddhist Vihara and Chief Prelate of Judiciary in UK), Most Venerable Gunnepana Sumanarama Maha Thero, (Head Monk of London Edmonton Samadhi Meditation Centre), Most Venerable Mathugama Palitha Maha Thero, (Head Monk of Cambridge Buddhist Vihara), Most Venerable Akurala Samitha Thero, (Head Monk of Letchworth Dhamma Nikethanaya Buddhist Centre and Milton Keynes Vihara), Most Venerable Nepole Sumana Maha Thero, (Head Monk of Hendon Vipassana Meditation Centre), Most Venerable Dammala Piyananda Thero, (Principal of Sri Rathanasara Pirivena College and resident monk of Dutugemunu Vihara Baddegama Galle) Most Venerable Sooriyawewa Kusala Maha Thero, (Deputy Head Monk of Letchworth Buddhist Vihara), Most Venerable Kohukumbure Siridhamma Thero, (Head Monk of Thames Buddhist Vihara), Venerable Sukhithamano Thero, (resident monk of London Buddhist Vihara), Most Venerable Burmese Sumangalo Maha Thero, (Head Monk of Sunderland Buddhist Centre), Venerable Hanwelle Gnanarathana Thero, (resident monks at East London Lumbini Buddhist Vihara), Venerable Polgahawela Subhavitha Thero, (resident monk of Thames Buddhist Vihara), Venerable Kirigalwewe Chandarathana Thero, (resident monk of East London Lumbini Buddhist Vihara), and Venerable Sister Marutha (Matha Anju San, Head of Milton Keynes Nipponaan – Myōhōji Japanese Peace Pagoda).

Most Venerable Dediyawela Wimala Maha Thero administered the five precepts. Most Venerable Kohukumbure Siridhamma Thero conducted the Buddha pooja. Most Venerable Makure Mangala Nayaka Thero dedicated the Kathina Dana. Most Venerable Tawalama Bandula Maha Thero conducted the Kathina Robe offering. Most Venerable Nepole Sumana Maha Thero conducted the English Dhamma Talk. Most Venerable Gunnepana Sumanarama Maha Thero delivered the Sinhala Dhamma Talk.

Thank you all for supporting and participating to make it a great success.

For more details please visit our website:

May the Blessings of this greatest meritorious deed fulfil, without exception the aspirations of all, and lead to the everlasting happiness Nibbana!  May all be secure, well and happy with Noble Blessings of the Triple Gem!

මෙම උතුම් පිංකම සාර්ථක කරගැනීමට සහභාගී වූ සහයෝයක දුන් සැමට ස්තූතියි!
ඔබ සැමට තුනුරුවන් සරණයි

We still need few more sponsors for the forthcoming special Dhamma Programmes on Sunday Evening. If you like to participate by sponsoring any items of it, please let us know.

ඉදිරි ඉරිදා දිනවල පැවැත්වෙන ධර්ම දාන වැඩ සටහන් සදහා අපට තව දායකත්වයන් කිහිපයක් සහ ඊට උදව් උපකාර අවශ්‍යය. ඒ් සදහා දායකත්වයන් ලබා ගත හැකි නම් අප හට දැනුම් දෙන්න.

🪷🪷🪷
🙏🙏🙏

Watch the Video of the Full Programme:

More Pictures Join our facebook page: (3) Facebook

You can download pictures from the following link: Over 600 pictures are here if you would like to download your personal memories. https://drive.google.com/drive/folders/1tQ7gjnrtlj15tOXNyVFYJyDdrwF_qakZ?usp=sharing

Leave a comment