වාර්ෂික උතුම් අසිරිමත් කඨින මහා පුන්‍ය මහෝත්සවය.
Milton Keynes Kathina Ceremony
01-11-2020

A BIG Thank you to everyone for the tremendous effort and support in making our Kathina Ceremony a huge success. Bohoma Pin!

We are extremely grateful to our community who supported us financially, morally, spiritually, and materially to make the ceremony a great success. Thank you all for supporting to make it a success. Without the generous support of our community this would not have been possible.

If you were unable to participate online, here is the link to the Video of the Programme. Please Subscribe to Our YouTube Channel and Click LIKE button as well.

Please visit our Facebook page to see the photos. Click here to visit our Facebook page

This is an annual ceremony hosted by the centre. However this year we had lots of restrictions due to Covid-19 Corona Virus Pandemic outbreak.

We hosted this online and celebrated it in the highest spirit and dedicated it as a powerful healing to all those who affected by the pandemic around the world.

We are very grateful to all the venerable monks who joined in chanting and graced the occasion to generate these healing the world.

It was wonderful and magnificent.

To see the photos of the highlights of the Kathina Ceremony, please visit

Po prvýkrát sa zariadenie používalo v Československu počas druhého vedeckého súdu druhého sveta Freund, ktorému komunistická vláda dala za úlohu určiť osoby od rekrutov poskytovať homosexuáli, ktorí sa chcú vyhnúť vojenskej službe. Neskôr La https://lekarenslovenska.com/kupit-kamagra-100mg-bez-receptu/ použila túto metódu v Kanade na určenie násilníkov. Samotný lístok však uznal, že jeho metóda je nepresná a niektorí zločinci sú schopní kontrolovať stupeň ich vzrušenia.

Leave a comment